روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱ November 27 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان، امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _سه‌شنبه بیستم اردیبهشت‌ماه_ در ساعت منتهی به هشت صبح با قرارگرفتن روی شاخص۸۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _ دوشنبه بیست‌ونهم فروردین‌ماه _ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۷در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _یکشنبه بیست‌وهشتم فروردین‌ماه_ در ساعت منتهی به ۹صبح با قرارگرفتن روی شاخص۸۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۷۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.

اصفهان- کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص هوای این کلانشهر با میانگین ۶۰ برای دومین روز پیاپی سالم است.

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۴۱ در وضعیت پاک ثبت شده است.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۹۷ برای دومین روز متوالی وضعیت قابل قبول را نشان...

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۷۰ در وضعیت سالم ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز با قرار گرفتن روی شاخص ۹۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با قرار گرفتن روی شاخص ۸۷ در وضعیت زرد و سالم است.

شاخص کیفی میانگین هوای کلانشهر اصفهان امروز با ۸۸ AQI سالم است.

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۶۴ وضعیت زرد سالم را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۸۱ وضعیت (زرد) سالم را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۷۲ وضعیت زرد قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۹ وضعیت سالم را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۹ در وضعیت سالم قرار دارد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۶ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۷۷ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۶۲ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۷۰ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۵۸ در وضعیت سالم قرار دارد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۶۸ در وضعیت سالم ثبت شد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۸۷ در وضعیت سالم قرار دارد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۹۷ در وضعیت سالم ثبت شده است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۸۹ در وضعیت سالم ثبت شده است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۷۷ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۸۱ در وضعیت سالم ثبت شد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۸۶ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۸۱ در وضعیت سالم است.

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس