روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ August 13 , 2020
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۶ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۷۷ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۷۸ در وضعیت قابل قبول (ساام) است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۰۴ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۸۲ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۷۶ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۶۲ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۳ در وضعیت سالم است

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۱۴ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۸۴ در وضعیت سالم قرار گرفت.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۱۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۶۳ در وضعیت سالم قرار دارد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۵۸ در وضعیت سالم قرار دارد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز شنبه با میانگین ۸۲ در وضعیت سالم ثبت شد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۰۳ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۱۳۷ برای چهارمین روز متوالی در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان،صبح امروز با میانگین ۷۵ در وضعیت سالم قرار دارد.

کیفیت هوای اصفهان امروز در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۸۷ در وضعیت سالم است

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۸۱ در وضعیت سالم است.

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس