روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ August 13 , 2020
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۸۲ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۷۶ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۶۹ در وضعیت سالم است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۶۳ در وضعیت سالم قرار دارد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۷۱ در وضعیت قابل قبول سالم قرار گرفت.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۷۹ در وضعیت سالم قرار دارد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، صبح امروز با میانگین ۹۶ در وضعیت سالم قرار گرفت.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۹۰ در وضعیت سالم قرار دارد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۹۶ در وضعیت سالم قرار دارد.

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس