روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ April 08 , 2020
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

با تایید نهایی اسامی

اعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی استان اصفهان

  • کد خبر 12776
  • تاریخ خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخاباتی استان اصفهان اعلام شد.

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه  شهرستان اصفهان به شرح زیر اعلام می شود:
۱- سیدمحمد على آبدار اصفهانى فرزند سید جلال کد نامزد ۱۱۲۴
۲- فریبا ابوطالبى جوزدانى فرزند اصغرمشهور به زینب نیا کد نامزد ۱۱۲۸
۳ - مجید اجل لوئیان فرزند حسن کد نامزد ۱۱۴۲
۴ - نیره اخوان بیطرف فرزند جواد مشهور به خانم اخوان خانم کامران خانم بی طرف کد نامزد ۱۱۴۸
۵ - محمد آذربایجانى فرزند مصطفی مشهور به دکتر آذربایجانی کد نامزد ۱۱۵۱
۶ - مرتضى استکى فرزند علی کد نامزد ۱۱۵۴
۷ - محمدرضا اسماعیلى فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۸
۸ - مرتضى اشرفى فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۹
۹ - بدری آقاجانى فشارکى فرزند اصغر کد نامزد ۱۱۶۹
۱۰ - محمودرضا آقاخالوئى فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۱۷۲
۱۱ - امید اقبالى فرزند محمود کد نامزد ۱۱۷۴
۱۲ - رحمان آماده جونقانى فرزند طهماسب کد نامزد ۱۱۸۱
۱۳ -  محمد امامى کوپائى فرزند حسین کد نامزد ۱۱۸۴
۱۴ - علیرضا امامى میبدی فرزند رسول کد نامزد ۱۱۸۵
۱۵ - مجتبى امینى اسفیدواجانى فرزند مرتضی کد نامزد ۱۱۹۵
۱۶ - جلال امینى فرد فرزند محمد مشهور به مهندس امینی کد نامزد ۱۱۹۶
۱۷ - على انصاری طادی فرزند فضل علی کد نامزد ۱۱۹۸
۱۸ - حسین ایزدی گارماسه فرزند نصراله کد نامزد ۱۲۱۵
۱۹ - مهدی بابائى باغبادرانى فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۱۶
۲۰ - منصور باقرصاد رنانى فرزند حسن کد نامزد ۱۲۲۱
۲۱ - حسن باقری فرزند فضل الله کد نامزد ۱۲۲۴
۲۲ - امیرحسین بانکى پور فرد فرزند اسماعیل مشهور به بانکى کد نامزد ۱۲۲۹
۲۳ - رسول بخشى دستجردی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۴۴
۲۴ - محمدرضا بکرانى بالانى فرزند حسن مشهور به بالانى کد نامزد ۱۲۴۸
۲۵ - ابوالحسن بهرام پوری فرزند على مشهور به بهرامپور کد نامزد ۱۲۵۴
۲۶ - حسین بهرامى فرزند احمد مشهور به داوود کد نامزد ۱۲۵۵
۲۷ - امیرحسین پیش خوان فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱
۲۸ - ناهید تاج الدین فرزند محمد مشهور به تاج الدین کد نامزد ۱۲۷۸
۲۹ - رسول ترکش اصفهانى فرزند جواد کد نامزد ۱۲۸۴
۳۰ - حسین ترکى افارانى فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۲۸۶
۳۱ - حبیب اله جان نثاری لادانى فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۴
۳۲ - شهریار جبل عاملى فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۵
۳۳ - مهشید چنگیز فرزند رضا کد نامزد ۱۴۱۹
۳۴ - زهرا حاتمى فرزند على اکبر کد نامزد ۱۴۲۴
۳۵ - احسان حجت پناه فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۴۵
۳۶ - امین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸
۳۷ -  علیرضا حیدریان دولت آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۶
۳۸ - جعفر خاوری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۸
۳۹ - على اکبر داستانپورحسین آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۸۱
۴۰ - حسن داوری دولت آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۸۲
۴۱ - ناصر دهقانى پوده فرزند نورالله کد نامزد ۱۴۸۶
۴۲ - صدیقه ربیعى فرزند قاسم کد نامزد ۱۴۹۶
۴۳ - امیرحسین ربیعى طرئى فرزند على اکبر کد نامزد ۱۴۹۷
۴۴ - غلامرضا رحیمى طالخونچه فرزند بهرام کد نامزد ۱۵۱۴
۴۵ - محمدتقى رفیعى فرزند مرحوم اکبر کد نامزد ۱۵۲۴
۴۶ - علیرضا ریاحى فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۵۴۵
۴۷ - علیرضا زمانى فرزند جانقلى کد نامزد ۱۵۴۹
۴۸ - علیرضا زمانى فرزند حسین کد نامزد ۱۵۵۱
۴۹ - مصطفى زمانى فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵۵۲
۵۰ - امیرحسین زندی آتشبار فرزند محمد کد نامزد ۱۵۵۴
۵۱ -  علیرضا ساکیانى فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۵۶۱
۵۲ - مجتبى ستوده نیک فرزند عبدالرحیم مشهور به صوفیان کد نامزد ۱۵۶۸
۵۳ -  سیداحمد سجادی جزی فرزند سید مرتضى مشهور به سجادی کد نامزد ۱۵۶۹
۵۴ -  نصرالله سخاوتى لادانى فرزند قاسم علی مشهور به سخاوتى کد نامزد ۱۵۷۲
۵۵ - رضا سعادت نیا فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۸۲
۵۶ - زهرا سعیدی مبارکه فرزند سهراب مشهور به زهرا مبارکه کد نامزد ۱۵۸۵
۵۷ -  سیدعلیرضا سمائى فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۵۸۶
۵۸ -  الهه سادات شاه برخوردار فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۵۹۴
۵۹ -  ماشاءاله شاه نوش فروشانى فرزند عبدالرسول کد نامزد ۱۵۹۸
۶۰ -  عباس شریبى فرزند حسن کد نامزد ۱۶۱۲
۶۱ -  احسان شریعتى فرانى فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۶۱۴
۶۲ -  احمد شریعتى کمال آبادی فرزند محمد مشهور به دکتر شریعتی کد نامزد ۱۶۱۵
۶۳ -  على شریفى فرزند حمزه کد نامزد ۱۶۱۷
۶۴ - نرگس خاتون شریفى بوگری فرزند کیومرث کد نامزد ۱۶۲۱
۶۵ - مجید شریفى قورتانى فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۲۴
۶۶ - احمدرضا شفیعى فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۵
۶۷ -  محمدرسول شمس فرزند حسن کد نامزد ۱۶۲۸
۶۸ -  محمدعلى شمس فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲۹
۶۹ - على شیخ ابومسعودی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴۴
۷۰ -  زهرا شیخى مبارکه فرزند اسدالله کد نامزد ۱۶۴۶
۷۱ - رضا شیرانى بیدآبادی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۶۴۷
۷۲ - غلامحسین صادقیان رنانى فرزند حسین مشهور به دکتر صادقیان کد نامزد ۱۶۶۲
۷۳ - نعمت اله صفاهانى عمروآبادی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۶۵
۷۴ - هاشم صفائى فرزند کریم مشهور به دکتر صفائى کد نامزد ۱۶۶۸
۷۵ - محمدحسین صفری قهساره فرزند حیدر کد نامزد ۱۶۷۴
۷۶ - محمد ضیائى فرزند شکراله مشهور به ضیاء کد نامزد ۱۶۷۷
۷۷ - سیدحمیدرضا طالقانى اصفهانى فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۸۱
۷۸ - مهدی طغیانى فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۸۶
۷۹ - علیرضا طغیانى خوراسگانى فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۷
۸۰ - وحید عباسى فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۹۸
۸۱ - روح اله عباسیان جزی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۱
۸۲ - محمد عسگری فرزند سرافرازخان مشهور به ضرغام کد نامزد ۱۷۱۴
۸۳ - مهدی غلامى فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۷۲۵
۸۴ - محمدرضا فلاح فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۲
۸۵ - سیدمصطفى فتحى شیرازانى فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۷۴۴
۸۶ - محمد قادری فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۵۲
۸۷ - مهدی قاسمى على آبادی فرزند محمد مشهور به قاسمى کد نامزد ۱۷۵۹
۸۸ -  ابوالفضل قربانى فرزند مرتضی مشهور به مهندس قربانی کد نامزد ۱۷۶۵
۸۹ - رحمت اله قنبری شیخ شبانى فرزند اسدالله کد نامزد ۱۷۶۸
۹۰ - محمدمهدی کاظمى فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۷۴
۹۱ - سیده سمیه کاظمى شیخ شبانى فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد ۱۷۷۵
۹۲ - حسن کامران دستجردی فرزند محمد علی مشهور به دکتر کامران کد نامزد ۱۷۷۶
۹۳ - علیرضا کرباس چى فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹
۹۴ - مصطفى کشانى فرزند حسن کد نامزد ۱۷۸۷
۹۵ - اکبر کشکولى فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۸۸
۹۶ - علیرضا کمالیان فرزند سیاه بخش کد نامزد ۱۷۹۱
۹۷ - علیرضا کوچکى ایده فرزند برزو کد نامزد ۱۷۹۲
۹۸ - نرجس گلشن فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۹۷
۹۹ - مرتضى گلشنى منش فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۸
۱۰۰- فریبا گودرزی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۹۹
۱۰۱ - محسن محمدمیرزائى بافران فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲۱
۱۰۲ - بهمن محمدی فرزند اصغر کد نامزد ۱۸۲۲
۱۰۳ - خدایار مختاری کرچگانى فرزند عبدالحسین مشهور به دکتر مختاری - دکترخدایار کد نامزد ۱۸۴۲
۱۰۴ - حمزه مصیب زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵۱
۱۰۵ - عباس مظاهری فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۴
۱۰۶ - رحیم معززی حاجی لاری فرزند عباس کد نامزد ۱۸۵۶
۱۰۷ - محمود معلمى فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۵۷
۱۰۸ - عباس مقتدایی خوراسگانى فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر مقتدایى کد نامزد ۱۸۶۲
۱۰۹ - مهدی منتظری قهجاورستانى فرزند رضا کد نامزد ۱۸۶۹
۱۱۰ - مجتبى مهرپرور فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۱
۱۱۱ - منوچهر مهروی پور فرزند میرزا آقا مشهور به محوری کد نامزد ۱۸۸۴
۱۱۲ - سیدمرتضى موسوی احمدآبادی فرزند سید گلاب کد نامزد ۱۸۹۱
۱۱۳ - سیدمجید موسویان احمدابادی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۹۴
۱۱۴ - حسین میرزائى فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۸۹۷
۱۱۵ - سیداحسان میرمحمدصادقى فرزند سیدکمال کد نامزد ۱۸۹۹
۱۱۶ - سیدحسین میرمهدی فرزند سید اسد الله کد نامزد ۱۹۱۱
۱۱۷ - مجید نادرالاصلى فرزند احمد کد نامزد ۱۹۱۲
۱۱۸ - همت على نادری دره شوری فرزند نادر کد نامزد ۱۹۱۶
۱۱۹ - حسن ناصح فرزند محمود کد نامزد ۱۹۱۹
۱۲۰ - مصطفى ناصری سفتجانى فرزند آقا میرزا کد نامزد ۱۹۲۱
۱۲۱ - زهره نریمانى فرزند عباس کد نامزد ۱۹۲۴
۱۲۲ - مصطفى نصراصفهانى فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۷
۱۲۳ - محسن نصری فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸
۱۲۴ - رضاعلى نوروزی فرزند محمدعلی مشهور به دکتر نوروزی کد نامزد ۱۹۴۴
۱۲۵ - حسن نیک آئین فرزند مجید کد نامزد ۱۹۴۶
۱۲۶ - مسعود نیک دستى فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۷
۱۲۷ - مهدی نیک نهاد فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۸
۱۲۸ - حسن نیلى احمدآبادی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر نیلى کد نامزد ۱۹۵۲
۱۲۹ - مرتضى هاشمى فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۴
۱۳۰ - على اکبر وندائى باصری فرزند عبداله مشهور به دکتر وندائى کد نامزد ۱۹۵۹
۱۳۱ - مالک یبلوئى خمسلوئى فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۶۵
۱۳۲ - محمد یزدانیان فرزند على کد نامزد ۱۹۶۶
۱۳۳ - على یزدانى کڃوئى فرزند امیرقلی کد نامزد ۱۹۶۸۳
۱۳۴ - علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد  ۱۹۶۹

در حوزه انتخابابیه شهرستان اردستان نیز اسامی به شرح ذیل اعلام شده است :
1- پیمان آقائی فرزند جمشید کد ۱۷
2- محمود باقری فرزند حسین کد ۱۸
3- احمد بخشایش اردستانی فرزند حسین مشهور به دکتر بخشایش اردستانی کد ۲۱
4- علی خادم مرتضوی فرزند اسماعیل کد ۲۸
5- سید صادق طباطبایی نژاد فرزند سید یوسف مشهور به سیدصادق کد ۴۸
6- محمدحسن فروزان فر فرزند سیف‌الله کد ۵۱
7-محمد علی محمودی قهساره فرزند نوروز کد54


در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار اسامی به شرح ذیل اعلام شده است : 
1-جهانشاه جهانگیری پور فرزند رضا مشهور به نبی کد نامزد 149
2- حسین علی حاجی دلیگانی فرزند رضا مشهور به حاجی کد نامزد 152
3- سید علی حسینی فرزند سید حسن کد نامزد 156
4- باقر حیدری فرزند جعفر کد نامزد 157
5- بهنام خدا دوست فرزند غلامحسین کد نامزد 158
6- سید میلاد سید شمالی فرزند میر مجید مشهور به سید کد نامزد 169
7- علی شانظری گرگابی فرزند حسین مشهور به حاج علی کد نامزد 171
8- اسماعیل شاه نظری فرزند حسن مشهور به استاد کد نامزد 172
9- احمد رضا شیرانی بیدآبادی فرزند خلیل الله کد نامزد 175
10- امینه سادات طباطبایی سید محمد حسین کد نامزد 181
11- علیرضا عبدالهی نجف آبادی فرزند محمود کد نامزد 182
12- مهدی نیرومند فرزند علیرضا کد نامزد 217

حوزه انتخابیه فریدن، چادگان ، فریدونشهر،بوئین و میاندشت اسامی به شرح ذیل اعلام شده است : 
1- کمال احمدی فرزند عزت الله کد نامزد 124
2- محسن عبدالهی فرزند عبدالله کد 125
3- تقی اسدی فرزند صفر کد نامزد 127
4- سکینه بابایی چیگانی فرزند حیدر علی کد نامزد 145
5- اکبر ترکی فرزند اسدا... مشهور به دکتر ترکی کد نامزد 151
6- علی خسروی فرزند خسرو کد نامزد 161
7- محمد علی زرگرزاده اصفهانی فرزند محمد کد نامزد 169
8- محمد علی سواد کوهی موگویی فرزند ولی مشهور به سواد کوهی کد نامزد 172
9- رسول سواری فرزند بخش علی کد نامزد 174
10- محسن صالحی فرزند مرتضی قلی کد نامزد 179
11- اعظم صالحی رزوه فرزند علیرضا کد 181
12- جمشید صفری فرزند علی اکبر کد 182
13- حسین عابدی مدیسه فرزند عبدالحمید مشهور به دکتر عابدی 184
14- محمد عرب چادگانی فرزند احمد کد 186
15- علیرضا علیمحمدی فرزند ابراهیم کد 187
16- غلامرضا کریمی فرزند باقر کد 191
17- حسین محمد صالحی دارانی فرزند فتح ا... مشهور به دکتر صالحی کد 196
18- عیسی محمود صالح فرزند نامدار مشهور به صالحی کد 197
19- رضا علی معصومی خلجی فرزند علی اصغر 198
20- مجتبی مومنی فرزند حسن کد 195

 

حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل اسامی به شرح ذیل اعلام شده است : 
1- مهدی انصاری فرزند عقیل 141
2- حسین علی پورمدنی فرزند عباس مشهور به مدنی 146
3- افسانه جباری فرزند حسین کد 149
4- محسن چتری بیدگلی فرزند حسن مشهور به چتری 152
5- حمیدر ضا حاج عباسی فرزند رحمت ا... کد 154
6- محمد حسین پور فرزند علی اکبر کد 157
7- حسین حنطه فرزند محمد مشهور به حنطه ای کد 161
8- محبوبه خدادادی زاده مهابادی فرزند رضا کد 162
9- سید علی خوارزمی فرزند سید جواد کد 164
10- حمید رضا دهقانی فرزند علی کد 168
11- مهدی رزاق زاده فرزند محمد 169
12- علی رضازاده فرزند خیر ا... کد 171
13- زهرا روحی نوش آبادی فرزند ماشاء ا... کد 175
14- حسن زاهدی بیدگلی فرزند ماشاء ا... کد 176
15- سید جواد ساداتی نژاد فرزند حسن مشهور به ساداتی و سادات نژاد کد 178
16- امید سبحانی مفرد فرزند حیدر کد 181
17- محمد حسین سلیمانی تبار فرزند مهدی مشهور به سلیمانی اردهالی کد 186
18- سعید شیخ ارانی فرزند عباس کد 191
19- ابوالفضل عباسی دری فرزند حسین کد 215
20- عباس عسلی فرزند خلیل کد 217
21- زهرا فخاریان کاشانی فرزند حسین کد 242
22- حسین فخره فرزند اسماعیل مشهور به فخره ای کد 245
23- علی قنبری کاشانی فرزند علی اکبر کد 248
24- ابراهیم کشاورز فرزند محمد کد 249
25- ماشاء ا... مشکینی فرزند یوسف کد 251
26- سید احمد مصطفوی کاشانی فرزند سید ابوالقاسم مشهور به کاشانی کد 252
27- محسن نبوتی فرزند حسین کد 259
28- محمد رضا نجفی فرزند میرزا آقا کد 261
29- حسین یزدی جوشقانی فرزند ماشاء ا... مشهور به یزدی کد 263


حوزه انتخابیه نجف آباد ، تیران و کرون اسامی به شرح ذیل اعلام شده است : 
1- ابوالفضل ابوترابی فرزند اسماعیل کد نامزدی 124
2- حسین ایمانیان فرزند نصرا... کد 147
3- قدرت ا... خسرو شاهی فرزند اسد ا... کد 158
4- محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد کد 161
5- علی اکبر دادخواه فرزند حسن کد 164
6- احمد زمانی قراقوشی فرزند محمد کد 175
7- علیرضا عباسی فرزند اکبر کد 186
8- یحیی کیانی فرزند ملا قلی کد 217
9- ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی فرزند غلامعلی مشهور به گلشاهی کد 218
10- رسول محمدی فرزند اصغر کد 219
11- سید ابوالحسن مطلبی فرزند سید کاظم کد 242
12- سید میثم معنوی فرزند سید ضیاء الدین کد 245
13- علی ناظمی آشتی فرزند محمود کد 256

حوزه انتخابیه مبارکه اسامی به شرح ذیل اعلام شده است : 
1- سعید خلیلیان فرزند احمد کد 157
2- مهدی رجبی وینجی فرزند خدابخش کد 158
3- منصور رحیمی فرزند امامقلی کد159
4- تورج رمضانی فرزند علی کد 162
5- علی شهریاری طالخونچه فرزند قاسم علی کد 171
6- مجید شیخی مبارکه فرزند اسد ا... کد 172
7- پروین صالحی مبارکه فرزند رجبعلی کد 175
8- مهدی عطایی فرزند رجبعلی کد 178
9- مصطفی علیرضایی دیزیچه فرزند عبدالعلی کد 179
10- علی فخری فخرآبادی فرزند محمد علی کد 181
11- اصغر کامران فرزند مهدی کد 186
12- ارشاد کاویانی مبارکه فرزند قدرت کد187
13- علی اکبر مالکی فرزند نجف قلی کد 194
14- باقر محمد زاده شاه کوچکی فرزند حیدر مشهور به حسین کد 196
15- رمضان نادری فرزند ابوالقاسم کد 214

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان به شرح ذیل اعلام شده است : 
1- محمدرضا آقایی فرزند حسن مشهور به دکتر آقائی کد ۱۴۲
2- محمدرضا آقاجانیان فرزند محمد اسماعیل کد ۱۲۷
3-سعید آقاسی مشهور به دکتر آقاسی فرزند مرتضی کد ۱۲۹
4-باقر ابراهیمی فرزند قربانعلی کد ۱۲۴
5- مهدی احمدی فرزند احمد کد ۱۲۵
6-علی اصغر آقالر فرزند عوضعلی کد ۱۲۸
7-حبیب الله بهرامی فرزند حسن کد ۱۵۲
8-محمد جباری فرزند دوستعلی کد ۱۵۶
9-سید علی حجازی دهقانی فرزند سید محمود کد ۱۵۷
10-یعقوب حمیدی مشهور به حاجی یعقوب فرزند سعدون کد ۱۶۱
11-مسعود رحمتی فرزند قدرت‌الله کد ۱۶۸
12-علی شمسبگی فرزند ارسلان کد ۱۸۵
13-محمد حسین صادقی فرزند غلامحسین کد ۱۸۹
14-محمد علی ضیایی فرزند محمد جواد کد ۱۹۲
15-مصطفی کافی فرزند محمد کد ۲۱۸
16-سمیه کریمی فرزند سیف‌الله کد ۲۱۹
17-فضل الله کفیل مشهور به حمید فرزند حبیب کد ۲۴۵
18-سمیه محمودی فرزند غلامرضا کد ۲۴۹
19-سید محسن میر بد فرزند نعمت الله ۲۵۷
20-سید محمد حسین نواب فرزند سید ابوالحسن کد ۲۶۲

 

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان نطنز و بخش قمصر به شرح ذیل اعلام شده است : 
1-جواد ابراهیمی فرزند ماندعلی کد ۱۲۴
2-علیرضا احمدی فرزند محمد جواد کد ۱۲۶
3-علیرضا ادائی خضری فرزند صدرالله کد ۱۲۸
4-داود امینی فرزند عباسعلی کد ۱۲۹
5-اسماعیل تکیه سادات فرزند نورالله کد ۱۴۶
6- یاسر خالدی فرزند حسن کد 151
7-مسعود رضا خالقی فرزند حبیب مشهور به خالقی طرقی کد ۱۵۲
8-مجید دادرس خالدی فرزند رحمت الله کد ۱۵۶
9-محمدرضا ربیعی طرئی فرزند عباس کد ۱۵۷
10- غلامعلی رسولی مشهور به رسولی فرزند غلامرضا کد ۱۵۹
11-علی رضا روحی علیائی فرزند حسین کد ۱۶۲
12-شمسی سعیدی فرزنده حسن کد ۱۶۵
13-علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت الله ۱۷۸
14-رسول عسگریانی فرزند محمد مشهور به رسول عسگری کد ۱۸۱
15-سید مهدی علیزاده طباطبایی فرزند سید جلال کد ۱۸۲
16-حمیدرضا غلامزاده نطنزی فرزند غلامرضا کد ۱۸۴
17-رضا غفاری مقدم قمصری فرزند حسین مشهور به قمصری کد ۱۸۵
18- محمود رضا فقیهی سرشکی محمد فرزند محمد علی کد ۱۸۶
19-رحمت الله فیروزی پوربادی فرزند نورالله کد ۱۸۹
20- عباس قربیان فرزند علیرضا کد ۱۹۱
21-ابوالفضل کلثومی بادی فرزند عباس مشهور بع محسن کلثومی کد ۱۹۴
22-محمد گیوه چیان فرزند عباس کد ۱۹۷
23-غلامرضا محمدی سده فرزند رمضا کد ۲۱۶
24-مهدی نوروزعلیائی فرزند محمود کد ۲۴۵


اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان گلپایگان و خوانسار به شرح ذیل اعلام شده است : 
1 مهدی باسمچی فرزند تیمور کد ۱۴۵
2- علی بختیار فرزند مصطفی مشهور به بختیارگلپایگانی کد ۱۴۶
3 - سید مسعود خاتمی فرزند سید میرزا کد ۱۴۶
4- عباس داودوندی فرزند سیف الله کد 147
5- محمدرضا زالی فرزند محمد حسن مشهور به فاضل گلپایگانی کد ۱۵۲
6- امیر هوشنگ علایی فرزند قاسم کد ۱۶۴
7- تورج غیاثی فرزند ایراج کد ۱۶۵
8-ایوب فصاحت فرزند قاسم کد ۱۶۷
9- علی فیروزی فرزند نادعلی کد ۱۶۹
10- روح الله مرجانی فرزند محمد قربان کد ۱۷۹
11- احمد مشایخی فرزند ابوالفضل کد ۱۸۱
12- محمد معینی فر فرزند عباس کد ۱۸۴
13- مهدی منعمی فرزند رضا کد ۱۸۶
14- سید تقی میر اسماعیلی فرزند آقامهدی کد ۱۸۷
15- سید مسعود میرصانع فرزند سید علی کد ۱۹۱
16- سید محمد حسین میرمحمدی فرزند سید رضا مشهور به سعید کد ۱۹۴
17- راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد ۲۱۲
18- سید عباس یازاج فرزند سید رضا کد196

 

اسامی حوزه انتخابیه لنجان به شرح ذیل اعلام شده است:
1-یونس احمدی فرزند قدرت الله کد نامزد 124
2-محمد علی باتوانی فرزند نصر الله مشهور به دکتر باتوانی کد نامزد 145
3-اکبر پولادی باغبادرانی فرزند حیدر مشهور به فولادی کد نامزد 151
4-محمد جمالی فرزند علی مشهور به یاسین کد نامزد 154
5-سیاوش حسنی فرزند راج علی کد نامزد 158
6-سلمان ذبیحی ریزی فرزند اکبر کد نامزد 169
7-حسین رجایی ریزیز فرزند محمد مهدی کد نامزد 171
8-برومند شهبازی فرزند علی ویس کد نامزد 185
9-سید ولی ا... شهیدی ریزی فرزند سید احمد کد نامزد 187
10-حسن صالحی فرزند حسین علی کد نامزد 189
11-علی صادقی فرزند محمد کد نامزد 191
12-مهدی طاهری سده فرزند یوسف کد نامزد 195
13-سید مسعود عبدالهی موسوی فرزند سیدغلامعباس مشهور به دکترموسوی کد 212
14-سید محمد نبی فاطمی فرزند سید علی مراد کد نامزد 217
15-الیاس قربانی فرزند ابوالفضل کد نامزد 219
16-عیار کریمی فرزند شاکرم کد نامزد 246
17-عبد الرسول کریمی ریزی فرزند علی مشهور به رسول ، کریمی مداح، رسول شیخ صفر کد نامزد 249
18-بهمن محمدی زرد خشویی فرزند رحمت الله کد نامزد 254
19-طیبه مظفری بوحمیدی فرزند سلطان کد نامزد 261
20-میثم مهدی یار فرزند نصر ا... مشهور فوقیانی ریزی کد 268
21-روح ا... نقدی پور بیرگانی فرزند موسی کد نامزد 271
22- رحیم هدایتی چرمهینی فرزند حبیب الله مشهور به سرهنگ هدایتی کد نامزد 274
23- محمد یزدانی کچویی فرزند محمود کد نامزد 275

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه خمینی شهر به شرح ذیل اعلام شده است : 
1- حمیدرضا ابراهیمی خوزانی فرزند احمد کد ۱۲۴
2- سید محمد ابطحی فروشانی فرزند سید محمد جواد کد ۱۲۶
3- علیرضا اسدی فرزند محمد علی کلی ۱۲۷
4- حمیدرضا حقیقی امین آبادی فرزند عبدالرضا کد 151
5- سید محمد خلیلی فرزند سید حسین کد ۱۵۶
6- محسن رضایی آدریانی فرزند عبدالرحیم کد ۱۶۱
7-علیرضا دینانی فرزند رمضان کد ۱۶۵
8-مرتضی سالمی خوزانی فرزند محمد کد ۱۷۱
9- عباس سرمست فرزند رضا کد ۱۷۲
10- محمد صابر شاه نوش فروشانی فرزند نصرالله کد ۲۵۷
11- مجید صادقی فرزند رضا کد ۱۷۹
12- محمد طاهری اندانی فرزند عبدالکریم کد ۱۸۵
13- امید عموشاهی فروشانی فرزند محمد حسن کد ۱۹۱
14- سید حسین مجیدی درچه فرزند سید احمد کد ۲۱۷
15- محمدهادی ملاکریمی خوزانی فرزنده حفیظ‌الله کد ۲۱۶
16-سید محمد موسوی اندانی فرزند سید ابوالفضل کد ۲۴۸
17- عبدالرحیم مهرابی فرزند عباس کد ۲۴۶
18- محمدتقی نقدعلی فرزند عبدالکریم کد251

اسامی نامزدهای

ارسال دیدگاه

نظر شما در مورد این خبر چیست

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین